تبلیغات
بغض بی صدا - مردباش

مـــذکر عزیــــز : " مـــــــــرد " بـــاش !


زمیــــن به مــــرد بودنـ ــــت نیــــاز داره !


مــــرد باش ؛ نـــه فقط با جســــمت !


مـــــرد بــــاش با نگــــاهت ، با احســــاست ، . . . !


مردونه حــــــرف بزن ، مـــــــــردونه بخنــــــد ، مردونه گریــــــه کن ،


مــــــردونه عشــــــق بورز ، مردونه ببــــــــخش ، . . . !


مرد بــــــاش و هیچ وقت نامـــــردی نکن ؛


مخصوصـــــا در حق کســـــی که باورت کــــــرده


و بهـــــت تکیـــــه کرده.....


♥ شنبه 28 اردیبهشت 1392 ساعت 11:29 ق.ظ توسط سما تنها نظرات()